نتایج جستجو برای عبارت :
نوع فایل : ترجمه
در مواجه با پیامدهای تغییرات جوی، همچون افزایش خشکسالی و شور شدن خاک، گونه های Chenopodium quinoa می توانند بخاطر قدرت تحمل بالای خود به این شرایط و ارزش غذایی بالایی آن، می تواند محصول جایگزین خوبی باشد. هدف این کار، تحلیل پاسخ گیاه کینوا در شرایط خشکی و شوری است. تحت شرایط تنش خشکی و شوری شدید (Nacl mM500)، کاهش های مشابه بالا در رشد و محتوای نسبی آن مشاهده شده است. بهرحال، استراتژی هایی که توسط گیاهان در شرایط تنش پیاده می شود و اهمیت نسبی آنها، متفاوت است. تحت شرایط شوری، پاسخ های مربوط به سازگاری اسمزی، غالب تر از پاسخ های مربوط به پاسخ های تحت شرایط خشکی بود که در آن دی هیدراتاسیون بیشتری تشخیص داده شد. بعلاوه، علیرغم کاهش مشابه در هدایت روزنه ای در شرایط خشکی و شوری، اثر غیر-روزنه ای بیشتری در شرایط خشکی مشاهده شد، که براساس این حقیقت نشان داده شده است که غلظت co2 درون سلولی افزایش پیدا کرده است. بعلاوه، متابولیسم آنتی اکسیدانی به صورت متفاوتی به دو تنش پاسخ دادند. تخصیص مواد فوتوسنتزی بین تیمارها متفاوت بود: نسبت ریشه / شاخه، به صورت مستقل از غلظت ثابت باقی ماند، در حالیکه تحت شرایط خشکی، این نسبت افزایش پیدا کرد. روند مشابهی بین تیمارها برای بازدهی مصرف آب تشخیص داده شد که تحت شرایط تنش شوری حفظ شد و تحت شرایط خشکی افزابش پیدا کرد، که نشان می دهد که تحت شرایط کاهش آب، کینوا می تواند از مقادیر کمتری از آب به ازای واحد تولید بیومس استفاده کند. این نتایج پیشنهاد می کنند که C.quinoa می تواند با آب شور یا حتی بوسیله آب باشوری بالاتر آبیاری شود، بدون آنکه به صورت شدید بر رشد آن در طی مراحله اولیه رشد اثر گذارد، که همین امر گیاه C.quinoa را به محصول جایگزین نویدبخشی برای نواحی بایر و نیمه بایر تبدیل می کند.