نتایج جستجو برای عبارت :
نوع فایل : ترجمه
نگهداری مناسب می‌تواند بهره‌وری شرکت را ارتقا دهد و ارزش آن را در بازار افزایش دهد. این مقاله، مسئله انتخاب فناوری نگهداری کارآمد و مؤثر را با در نظر گرفتن نگهداری استراتژیک و سیاست مدیرانه سازمان، بررسی می‌کند. این تحقیق، یک چارچوب مدل را برای اثربخشی شاخص نگهداری پیش‌بینی کننده (PMIE) بر اساس فرایند سلسله مراتبی (AHP) پیشنهاد می‌کند. این مطالعه با در نظر گرفتن سه مطالعه موردی انجام شده است، نخست، یک ارزیابی پرسشنامه‌ای برای تحقیق اولیه انجام گرفته است، دوم؛ مدلی توسعه پیدا کرده است و سوم، داده‌ها با استفاده از مدل توسعه یافته، تحلیل شد. مطالعه اصلی مدلی قوی را فراهم می‌کند که می‌تواند از لحاظ استراتژِیکی، فناوری در دسترس مهم را اندازه‌گیری کند و می‌تواند فناوری تاریخ مصرف گذشته و یا نامناسب را از دوره خارج نماید. تحقیقات بسیاری در این حوزه وجود دارد که شماری از مدل‌ها مانند سیستم مدیریت نگهداری، اندازه‌گیری عملکرد را نگهداری و شاخص‌های عملکرد نگهداری، پیشنهاد شده است، اما جزئیات اثربخشی شاخص نگهداری پیش‌بینی کننده، به طور اختصاصی بر پایه نگهداری (CBM) با تأکید بر نگهداری استراتژیک اصلی و شرایط مورد نیاز مدیریتی، با استفاده از فرایند سلسله مراتبی تحلیلی (AHP) به ندرت در مقالات در دسترس است.