نتایج جستجو برای عبارت :
نوع فایل : ترجمه
زمانیکه سیال وارد یک لوله مدور در حال چرخش می شود، یک لایه مرزی گردابی به ضخامت در دیواره ظاهر می شود و با لایه مرزی ممنتوم محوری به ضخامت اندرکنش می نماید. ما جریان آشفته را با بکارگیری بادسنج-دوپلر-لیرزی جهت اندازه گیری پروفایل سرعت جنبی در ورودی لوله در حال چرخش، مورد بررسی قرار می دهیم. ضخامت لایه مرزی گردابه ای اندازه گیری شده از قانون توان، با در نظر گرفتن عدد رینولدز و عدد جریان ، پیروی می کند. ترکیب بحرانی عدد رینولدز، عدد جریان، و وضعیت محوری سبب انتقال توسعه لایه مرزی چرخان در رژیم آشفته می شود. در این ترکیب بحرانی، ضخامت لایه مرزی چرخان، بعلاوه شدت آشفتگی افزایش پیدا می کند و بعداً، خود-تشابه را حاصل می دهد. پروفایل سرعت جنبی، به خود تشابهی که به تازگی ارائه شده است، تغییر پیدا می کند. روشی برای تعیین طول ورودی انتقال، در هنگامی معرفی شده است که انتقال ظاهر می شود و نقشه پایداری برای دو رژیم ارائه می شود.