نتایج جستجو برای عبارت :
نوع فایل : ترجمه
پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت های مالی و کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1387 الی 1393 می پردازد. برای شناسایی تجدید ارائه صورت های مالی از موٌلفه های مدیریت جریانهای نقدی و مدیریت سود و برای کیفیت حسابرسی از سه سطح کیفیت بالا، کیفیت متوسط، کیفیت پایین استفاده گردیده است. بدین منظور تعداد 114 شرکت با استفاده از حذف سیستماتیک طی سالهای 1387 الی 1393 از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردیده است. در این پژوهش به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره و مدل داده های ترکیبی استفاده شده است. پژوهش پیش رو از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت روش توصیفی رگرسیونی و بر اساس طرح تحقیق نیمه تجربی _ پس رویدادی می باشد. نتایج پژوهش حاکی از این است که ارتباط مثبت و معناداری بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی پایین و متوسط و ارتباط منفی و معناداری بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی بالا وجود دارد. همچنین ارتباط مثبت و معناداری بین مدیریت جریانهای نقدی و کیفیت حسابرسی بالا و ارتباط منفی و معناداری بین مدیریت جریانهای نقدی و کیفیت حسابرسی پایین وجود دارد و همچنین بین مدیریت جریانهای نقدی و کیفیت حسابرسی متوسط ارتباطی وجود ندارد.