نتایج جستجو برای عبارت : امنیت محاسبه ابر: یک ارزیابی
نوع فایل : ترجمه
محاسبه ابر یک نمونه فناوری در حال ظهور است که جنبه های تکنولوژیکی محاسبه فعلی را به راه حل های کاربری- مانند، مشابه با سیستم های الکتریسیته (برق) و آب، سوق می دهد. ابرها یک طیف وسیع از مزایا، از جمله منابع محاسبه قابل پیکربندی، ذخیره های اقتصادی و انعطاف پذیری خدمات را به همراه آورده اند. بهرحال، نگرانی های امنیت و حریم خصوصی نشان داده است که موانع اولیه جهت بکارگیری وسیع ابرها هستند. مفاهیم جدیدی که ابرها معرفی می کنند، همچون چند- مالکیت موقت، اشتراک گذاری منبع و منبع خارجی، چالش هایی جدیدی را برای جامعه امنیتی ایجاد می کند. بررسی این چالش، علاوه بر توانایی برای پرورش و تنظیم اندازه گیری های امنیتی که برای سیستم های محاسبه سنتی توسعه یافته است. سیاست ها، مدل ها، و پروتکل های امنیتی جدیدی را جهت بررسی چالش های امنیت ابر منحصر بفرد، پیشنهاد می کند. در این کار، ما یک مطالعه جامع از نگرانی های امنیت و حریم خصوصی محاسبه ابر را فراهم می آوریم. ما آسیب پذیری های ابر را شناسایی می کنیم، تهدیدات و حملات امنیتی شناخته شده را طبقه بندی می کنیم و پیشرفته ترین فعالیت ها را برای کنترل آسیب پذیری ها کنترل می کنیم، تهدیدات را خنثی می کنیم و حملات را کالبیره می نمایم. بعلاوه، ما محدودیت های راه حل های کنونی را بررسی و شناسایی می کنیم و نگرش هایی از چشم اندازهای امنیتی آتی را فراهم می کنیم. نهایتاً ما یک چارچوب امنیت ابر را فراهم می کنیم که در آن، خطوط مختلف دفاعی را معرفی کرده و سطوح وابستگی در میان آنها را شناسایی می کنیم. ما 28 تهدید امنیت ابر را شناسایی می کنیم که به پنج گروه تقسیم بندی می شود. ما نه حمله کلی ابر را همراستا با وقوع حملات مختلف معرفی می کنیم و تجزیه و تحلیل اثربخش اقدامات متقابل پیشنهادی را فراهم می کنیم.