نتایج جستجو برای عبارت : سبک های شخصیت در افسردگی: آزمایش روایی و پایایی سازه های سازمان یافته سلسله مراتبی
نوع فایل : ترجمه
پرسشنامه خلق و خو و شخصیت (T&P) ابزار انعطاف پذیری برای بررسی سبک ها در افسردگی است. برای بررسی پایایی و روایی آن، یک نمونه از 399 بیمار سرپایی بررسی شد. آنالیز فاکتور تاییدی (CFA) برای آزمایش هفت مدل سازمان یافته سلسله مراتبی انجام شد. اعتبار ساختار سلسله مراتبی با استفاده از همبستگی های بین امتیازات فاکتور مشاهده شده برای هر مدل بررسی شد. اعتبار خارجی با استفاده از مدل های معادله ساختاری برای کیفیت زندگی (QOL) و شدت افسردگی (DEP) انجام شد. سازگاری داخلی برای تمام هفت مدل بالا بود. CFA برازش خوب مناسب را برای مدل ها از دو تا چهار فاکتور نشان می دهد. همبستگی های میان فاکتورها ازتمام مدل ها از سازه سازمان یافته سلسله مراتبی ، به جزء برای کمال گرایی که در حیطه سازه درون گرایی نیست، را پشتیبانی می کند. همبستگی ها در میان فاکتورهای T&P و QOL و DEP روابط مورد انتظار را با سبک های شخصیت انعطاف پذیر که کیفیت زندگی را کاهش می دهند و سطوح افسردگی حالت را افزایش می دهند، را نشان می دهد، در حالیکه سبک های شخصیت دچار اختلال، همبستگی های معکوسی را نشان می دهد. T&P پایایی بالا و روایی سازه را برای بیماران افسرده برزیلی نشان می دهد که نتایج مطالعات اصلی را تکرار و بسط می دهد. T&P یک ابزار انعطاف پذیر برای بررسی شخصیت در بیماران افسرده است و بیشتر می تواند ناهمگونی وسیع آن را رفع کند.