نتایج جستجو برای عبارت : حرارت اهمی- مقاله مروری
نوع فایل : ترجمه
حرارت اهمی (Olt) به عنوان فرایندی تعریف می شود که در های جریان الکتریکی از طریق مواد با هدف اولیه حرارت دادن آنها تعریف می شود. در olt، نیازی به انتقال حرارت از طریق فصل مشترک های جامد – مایع و یا ذرات جامد داخلی، زمانیکه انرژی به طور مستقیم در غذاها پراکنده می شود، وجود ندارد. شمار عظیمی از کاربردهای واقعی و بالقوه برای OH وجود دارد که شامل رنگ بری، تبخیر، دی هیدراتاسیون ، تخمیر،استخراج، استرلیزاسیون، پاستوریزاسیون و حرارت دهی غذاها دردماهای سرو کردن، از جمله میدان نظامی یا ماموریتهای مکانی طولانی – مدت است. علاوه بر حرارت دهی، داده های تحقیقی پیشنهاد می کنند که میدان الکتریکی بکار رفته تحت OH ، سبب الکترو پویتن غشاهای سلولی می شود.