نتایج جستجو برای عبارت : غربالگری کوانتومی به واسطه محیط-دی الکتریک گاز الکترونی دو-بعدی
نوع فایل : ترجمه
غربالگری الکترونیک، یک پدیده چند جسمی است که به طور قوی به اندرکنش الکترون-الکترون در یک گاز الکترونی بستگی دارد. در اینجا، با نادیده گرفتن فرض "پس زمینه نامتناهی و همگن"، ما نشان می دهیم که محیط دی الکتریکی که گاز الکترونی را احاطه کرده است، اندرکنش الکترون-الکترون را تغییر داده، منجر به نرمالیزاسیون مجدد اساسی پاسخ ایستا و دینامیک گاز الکترونی می شود. نرمالیزاسیون مجدد تابع غربالگری ایستا بر مبنای محیط دی الکتریک بر حرکت قابل اندازه گیری تجربی اثر می گذارد، همانطور که برای لایه وارونگی-Si جهت نمایش موضوع، نشان داده شده است. نتایج تحلیلی هستند و می توانند برای پیش بینی دقیق مقدار انتقال هر سیستم گاز دو بعدی با محیط دی الکتریک ناهمگن استفاده شوند.