نتایج جستجو برای عبارت : محلی سازی خطوط فعال مبتنی بر – ناحیه
نوع فایل : ترجمه
در این مقاله، ما یک چارچوب طبیعی را پیشنهاد می کنیم که به هر انرژی تقسیم بندی مبتنی بر – ناحیه اجازه می دهد که مجددا در یک مسیر عملی فرمولی شود. ما آمارهای تصویر محلی را به جای آمارهای تصویر کلی را مورد ملاحظه قرار می دهیم و شامل یک خط مبتنی بر اطلاعات محلی است. خطوط محلی سازی شده، قادر به تقسیم بندی اشیاء با پروفایل های شکل ناهمگون هستند که برای گرفتن صحیح با استفاده از یک روش استاندارد جهانی، مشکل است. تکنیک نشان داده شده به اندازه کافی برای استفاده با هر انرژی خط فعال مبتنی بر – ناحیه جهانی تطبیق پذیر است و کم کم مزایای محلی سازی را القا می کند ما این چارچوب را توضیح می دهیم و محلی سازی سه انرژی بکار رود، را نشان می دهیم. پس، ما هر انرژی محلی سازی شده را با همتای کلی آن برای نشان دادن بهبودهایی که می تواند بدست آید، مقایسه می کنیم. در مرحله بعد، یک مطالعه عمیقی از رفتارهای این انرژی ها در عکس العمل به درجه محلی سازی ارائه می شود. نهایتا، ما نتایج تصاویر چالش برانگیز را برای نشان دادن تقسیم بندی های قوی و درست که با این طبقه جدید از مدل های خطوط فعال امکان پذیر است، را نشان می دهیم.