نتایج جستجو برای عبارت :
نوع فایل : ترجمه
محاسبه پارامترهای تغییر شکل غیرمتغیر، که در معادلات اساسی دینامیک های پوسته ای، نیازمند اطلاعاتی در مورد هندسته پوسته در ناحیه مطالعه است که در قلمروهای زمانی و مکانی پیوسته است. استفاده از ایستگاه های GPS با مشاهده پیوند، داده های ژئودزی (داده های کنترل نقشه برداری) که فراهم می نماید که از لحاظ زمانی- پیوسته است و فقط باید به صورت مکانی برون یابی شود. یک استراتژی برای رسیدگی به سری های متراکم از مختصات های افقی از شبکه GPS منطقه ای توسعه پیدا کرده است که برای نمونه، یک رفتار خطی - زمانی را نشان می دهد. نقش انتخاب سیستم مرجع، برای حذف روند، قبل از برون یابی مکانی بعلاوه، تعیین حرکت ناحیه به طور کل نسبت به ITRF یا حرکت نسبی زیر نواحی همگن تکنونیکی، بررسی شده است. فرمول های دقیقی برای پارامترهای تغییر شکل افقی و مشتقات زمانی ذاتی آنها، بدون تقریب های بی نهایت کوچک معمولی، ارائه شده است. در نهایت، مسئله ارزیابی کیفیت برای پارامترهای مشتق شده، به طور کامل با صرف نظر از ویژگی های آماری رسمی سؤال برانگیز داده های ژئودزی اصلی بررسی شده است. مثال عددی واقعی تکنیک پیشنهادی را نشان می دهد که شامل برون یابی مکانی با روش المان- محدود کلاسیک است. یک بسته نرم افزاری به زمان استانداردی به منظور پیاده سازی الگوریتم های پیشنهادی توسعه پیدا کرده است.