نتایج جستجو برای عبارت :
نوع فایل : ترجمه
فرهنگ راهی برای سازمان‌ها جهت یادگیری فاکتورهای محیطی است. تعاریف زیادی برای فرهنگ وجود دارد. مسئله "تفاوت" رهبر با مدیر، شامل موارد و موضوعاتی است که در حال حاضر بسیار مورد بحث قرار گرفته است و بسیاری از متخصصان بر این باورند که رهبر تا حدی متفاوت از مدیریت است.
نوع فایل : ترجمه
تحول سازمانی به عنوان یک نوع پروژه خاص شناخته می شود که می تواند از بکارگیری مهارت ها ابزارها و تکنیک های مدیریت پروژه بهره گیرد. در رابطه با این روند ، شواهدی از رقابت در بازار بین مدیران پروژه و مدیران تحول در خصوص انکه چه کسی تحول تجاری را باید مدیریت کند ، وجود دارد. و این افراد ، فقط رقبا نیستند. مدیران اجرایی و مدیران ارشد شرکت ها ،هرچند که ممکن است در کمک به مدیران پروژه و مدیران تحول درگیر باشند ، اما بطور کلی خود را به گونه ایی تصور میکنند که نقش های پیشرویی در مدیریت تحولات و تغییر شکل های سازمانی اصلی دارند. چون چنین تحولاتی به احتمال بسیار به فرم برنامه ها است. پروژه های چند گانه ای را در سازمان تشکیل می دهند. مدیران برنامه به احتمال بسیار به عنوان مسئول مدیریت اقدامات تحول سازمانی نظاره می شوند. این مقاله در مورد تحقیقات صورت گرفته جهت بررسی تفتوت ها در رویکرد و عملکرد ، برنامه و مدیران تحول به عنوان پایه ایی برای تعیین شایستگی های لازم جهت مدیریت موثر اقدامات تحولی، گزارش می دهد.
نوع فایل : ترجمه
سازمان ها از تیم های مجازی به طور گسترده به عنوان راه اولیه برای ساختاردهی به کار استفاده می کنند و افزایش اخیر در زمینه استفاده و کاربرد آن، فراتر از نظریات و تحقیقات در مورد تیم های مجازی است. رشد انفجاری در زمینه استفاده از تیم های مجازی توسط سازمان ها و چالش های ذاتی تیم های مجازی، نیاز به هنظریه و تحقیقات برای آگاه سازی سازمان ها در زمینه طراحی، ساختاردهی و مدیریت تیم های مجازی را ضروری می سازد. بنابراین، هدف این مسئله خاص، (a) پیشرفت نظریه ها و تحقیقات در مورد تیم های مجازی (b) ارائه مسیرهای جدید برای تحقیقات در خصوص موضوع و (c) ادامه تلاش ها برای افزایش اثربخشی تیم های مجازی در سازمان ها، است. در راستای این هدف، در این مقدمه، ما یک مطالعه مروری از تیم های مجازی را ارائه می کنیم و یک چارچوب ورودی-پردازش-خروجی را برای مفهومی سازی و سازمان دهی هشت مقاله ای که در مورد این مسئله خاص وجود دارد، معرفی و ارائه می کنیم.