نتایج جستجو برای عبارت :
نوع فایل : ترجمه
پنیر یک محصول لبنی کلاسیک است که به طور قوی بر مبنای ظاهر و بافت آن مورد قضاوت قرار می گیرد؛ بنابراین، اشتیاق مجددی در زیر ساختار آن افزایش یافته است، زیرا تکنیک های تجزیه و تحلیل پیچیده ، حاوی بسیاری اطلاعات مفید بود. و به طور گسترده ای در دسترس هستند. پارامترهای فراوری که بر ریزساختار اثر می گذارد، نقش بارزی را بر مبنای اشکالی بازی می کند که توسط محصل نهایی که ازسوی مصرف کننده درک شده است، نشان داده شده است؛ روابط گیر یا مستدل بین ریزساختار (که شامل شاخص های بیوشیمیایی و میکروبیولوژیکی است). و کیفیت و سلامت محصولات مطابق با آن لازم است. علاوه بر آن دانش بنیادی اضافی، نوآوری های تکنولوژیکی می تواند بطور واقعی فرآیندهای پنیرسازی جاری را بهبود بخشد و طراحی مکانیکی فرآیندهای جدید را اجازه دهد. این مقاله مروری بر پیشرفت های اخیر مربوط به ریز ساختار پنیر تمرکز دارد و در حالت منطقی و بحرانی درباره آنها بحث می کند.
نوع فایل : ترجمه
حرارت اهمی (Olt) به عنوان فرایندی تعریف می شود که در های جریان الکتریکی از طریق مواد با هدف اولیه حرارت دادن آنها تعریف می شود. در olt، نیازی به انتقال حرارت از طریق فصل مشترک های جامد – مایع و یا ذرات جامد داخلی، زمانیکه انرژی به طور مستقیم در غذاها پراکنده می شود، وجود ندارد. شمار عظیمی از کاربردهای واقعی و بالقوه برای OH وجود دارد که شامل رنگ بری، تبخیر، دی هیدراتاسیون ، تخمیر،استخراج، استرلیزاسیون، پاستوریزاسیون و حرارت دهی غذاها دردماهای سرو کردن، از جمله میدان نظامی یا ماموریتهای مکانی طولانی – مدت است. علاوه بر حرارت دهی، داده های تحقیقی پیشنهاد می کنند که میدان الکتریکی بکار رفته تحت OH ، سبب الکترو پویتن غشاهای سلولی می شود.
نوع فایل : ترجمه
امروزه بسته بندي غذايي به طور نهايي يك محصول را پوشش نمي دهد، بلكه يك نقش محوري را در ارائه كلي به مصرف كننده (ولز و همكاران 2007). با متمايز كردن محصولات از جايگزين هاي رقابتي، افزايش قابليت رويت در عمر طبقه اي و فراهم كردن ارزش مختصر به خود آنها از طريق طراحي و شكل، بازي مي كند (احمد و همكاران 2005). امروزه، بسته بندي در تلاش برای راحت تر ساختن زندگي روزانه مصرف كنندگان از طرق بسياري از جمله، كمك به تهيه و انبار سازي غذا بعلاوه، افزايش عمر طبقه اي چنين محصولاتي به صورت غذاهاي منجمد، غذاهاي فراوري شده و غذاهاي انبار شده است. عملكردهاي پايه بسته بندي، گنجاندن غذا و حفاظت از آنها در مقابل اثرات مخرب محيط بيروني و توزيع آسيب، بعلاوه، افزايش راحتي و ارتباط با مصرف كنندگان با فراهم آوردن اطلاعاتي در مورد اجزاي غذايي و مواد مغذي غذاهاي موجود در بسته بندي ها است (پين ، 1991؛ رابرتسون ، 1993).
نوع فایل : ترجمه
آزمایشات حرارت دهی اهمیک برای حرارت دادن سبوس برنج خام با استفاده از پیل سیلندری تفلون انجام شد. مقادیر رسانایی الکتریکی (EC) برای حرارت دهی اهمیک سبوس برنج با مقدار رطوبت 20و 30و 40 درصد (W.B) با به کار گیری گرادیان های ولتاژ بین 24 و 72V/cm ارزیابی شدند. دمای خطی و نسبت های EC وابسته به مقدار رطوبت به دست آمدند. مقادیر EC برای سبوس برنج در مقدار رطوبت 20 درصد دامنه 06/0-01/0 در محدوده دمایی کل 25-100°c بود: در حالی که همانطور مشاهده شد مقادیر آن ها برای سبوس برن در 30 و 40 درصد m.c و w.b به ترتیب 14/0-04/0 و 23/0-08/0 بود. یک سیستم حرارت دهی اهمیک با طرفیت 10Kg/گروه توسعه داده شد و عملکرد آن ارزیابی شد. 10 کیلوگرم سبوس برنج هیدراته شد و به وسیله شارش جریان الکتریکی به میان آن حرارت داده شده مشاهده شد که نمونه ی حرارت داده شده حتی بعد از 72 روز ذخیره سازی و در مقایسه با نمونه ی سبوس برنج خام پایدار است. درصد اسید چرب آزاد (FFA) در سبوس حرارت دیده (به طور اهمیک حرارت دیده) مشاهده شد که بعد از 75 روز ذخیره سازی، 77/4 درصد می باشد در حالیکه در مورد سبوس خام این مقدار 48/41 درصد بود. غلظت FFA نمونه های حرارت دیده اهمیکی در مقایسه با سبوس برنج خام در طول 75 روز ذخیره سازی به آرامی افزایش یافت. مقدار پراکسید و مقدار اسید نمونه های حرارت دیده اهمیک بعد از 75 روز ذخیره سازی به ترتیب 9/34%, 4/7meq/kg بودند. نتایج نشان داد که حرارت دهی اهمیک روشی موثر برای تثبیت سبوس برنج می باشد.
نوع فایل : ترجمه
در این پژوهش مشخصه¬های رئولوژیکی صمغ دانه¬ی به مورد بررسی قرار گرفت. جهت تعریف رفتار نازک-شدگی برشی، مدل کراس با ضریب تعیین بالا (R^2) و انحراف اندک میانگین حداقل مربعات (RMSE) در نرخ برشی 0.01 تا 1000 (s^(-1)) و گستره¬ی غلظت 0.01 تا 0.7 (%،w/w) اعمال شد. با استفاده از مدل آرنیوس، انرژی فعال¬سازی 6988.74 J mol^(-1) در محلول صمغ (0.3%) و گستره¬ی دمایی 25 تا 55 درجه¬ی سانتیگراد برآورد شد. محدوده¬ی ویسکولاستیک خطی محلول صمغ (%0.3 ،w/w) در حضور و عدم حضور سدیم کلرید 0.2 مولار به ترتیب 11.4% و 7.7% اندازه¬گیری شد. مدول تلفات و ذخیره¬سازی محلول صمغ (%0.3 ،w/w) در فرکانس¬های 0.01 تا 100 هرتز نشان می¬دهد که در تمامی این فرکانس¬ها، مدول¬های ذخیره¬سازی بیشتر از مدول¬های تلفات بودند و هر دوی آنها با افزایش فرکانس، افزایش یافتند. غلظت بحرانی پلیمر (C^*) از طریق شیب¬خطوط برای نواحی رقیق و نیمه¬رقیق در گستره¬ی غلظت 0.01 تا 0.7 (%،w/w) برابر با 0.077 g 100 ml^(-1) تعیین شد. دستگاه ویسکومتر مویین، گرانروی ذاتی و ثابت هاگینز صمغ دانه¬ی به را به ترتیب برابر با 1530 ml/g و 0.32 تعیین نمود.
نوع فایل : ترجمه
امولسیون کنندگی ، فرایندی مهم برای تولید غذا است. امولسیون کنندگی غشایی یک تکنیک نسبتاً جدید است که در تلاش برای بهبود روش های امولسیون کنندگی سنتی با تولید هر قطره، در صورت لزوم به صورت تنها، است. امولسیون کنندگی غشای جریان- عرضی از جریان فاز پیوسته عمود بر سطح غشاء به عنوان نیروی برای اتصال زدایی قطرات تشکیل شده از غشاء است. فاکتور های مختلف موثر بر امولسیون کنندگی غشایی جریان – عرضی، بررسی شده است؛ یعنی سرعت جریان – عرضی ، فشار غشای – ترانس و غلظت امولسیون کننده . در نهایت، سیستم امولسیون کنندگی غشایی استفاده شده با یک مخلوط کن برش بالای سنتی ( سیلورسن ) مقایسه گردید.
نوع فایل : ترجمه
با توجه به کاربردهای بالقوه¬ی میلر صبرزرد (آلوئه ورا) در لوازم آرایشی، دارویی و فرآورده¬های غذایی، مطالعه¬ی رئولوژی آن، امری مهم است. به تازگی اکثر روش¬های تجاری فرآوری مواد غذایی استفاده از ژل یا عصاره¬ی آلوئه¬ورا را در یک یا چند شکل به دلیل مواد تشکیل دهند¬ه¬ی آن تقویت نموده¬اند. مطالعه¬ی پیش¬رو مشخصه¬های رئولوژیکی ژل و عصاره¬ آلوئه¬ورای پرورشی را تحت برش دینامیکی و ثابت گزارش نموده-است. برای اولین بار میرایی مدول الاستیک و مدول ویسکوز در دماهای مختلف برای ژل آلوئه¬ورا تحت تست¬های برش نوسانی گزارش شده¬است، که این در اثر حضور ساختار تصادفی ، فیبری و ضعیف پلی-ساکاریدهای موجود در آن است. این مدول در ژل با افزایش دما، افزایش یافته و برای ژل با دما کاهش می-یابد. پیش از رسیدن به حوزه¬ی مسطح پس از نرخ برشی معین، ژل و عصاره¬ی آلوئه¬ورا رفتار نازک¬شوندگی از خود نشان می¬دهد. شاخص رفتار جریانی برای نمونه¬های ژل آلوئه¬ورا در محدوده¬ی نازک¬شوندگی برشی مقداری برابر با 0.1 داشت.