نتایج جستجو برای عبارت :
نوع فایل : مقاله
هدف این مطالعه، بررسی اثرات برانگیختگی خوشایند پس از – یادگیری بر تحکیم حافظه است. شصت دانشجوی کارشناسی (لیسانس) ( 30 مرد و 30 زن) یک لیست سی موردی را یادگرفتند. هر گروه به یک فیلم احساسی یا خنثی (بدون احساس) را تماشا کردند. سی دقیه پس از تماشای فیلم، تست های بازخوانی آزاد تاخیری و تست تشخیص به منظور بررسی حافظه آنها انجام شد. نتایج هر دو تست که با استفاده از تست – t تجزیه و تحلیل شده بود، در گروه آزمایشی به طور معناداری، بالاتر بود. برانگیختگی مثبت که می تواند پس از تماشای یک فیلم رخ دهد ( همانطور که در این مقاله رخ داده است ) اثر عمیقی بر عملکرد شناختی داشته و حافظه های بازخوانی و را سهولت و تسریع بخشیده و راهبردهای تصمیم گیری را تغییر می دهد.
نوع فایل : ترجمه
سابقه و هدف: حس شرمساری و دیدگاه های اجتماعی منفی مربوط به اسکیزوفرنی می تواند امر تشخیص را اضطراب آمیز سازد. شواهدی وجود دارد که بینش ضعیف در مورد علائم اختلال و نیاز به درمان می تواند استفاده از انکار ( عدم پذیرش) را به عنوان یک سبک مقابله ای منعکس کند. بهرحال، روابط بین نگرش و سبک های مقابله ای دیگر، به ندرت بررسی شده است. روش : ما روابط بین بینش، اضطراب و شماری از سبک های مقابله ای را در 65 بیمار سرپایی مبتلا به اسکیزوفرنی (کل 57n) در یک مطالعه مقطعی، مورد بررسی و آزمایش قرار دادیم. نتایج: ما دریافتیم که (i) آگاهی از علائم و نشانه ها ، و مسائل ، با اضطراب بیشتر همراه است؛ (ii) سبک مقابله ای " اولویت برای باز تفسیر مثبت و رشد " با اضطراب کمتر و با آگاهی کمتر از علائم و نشانه ها ( برچسب گذاری مجدد) ارتباط دارد، (iii) سبک مقابله ای " اولویت برای عدم درگیری ذهنی " با اضطراب بیشتر و آگاهی کمتر از مسائل ارتباط دارد و (iv) سبک مقابله ای " جستجوی – حمایت اجتماعی " با آگاهی بیشتر از بیماری ارتباط دارد، اما با اضطراب ارتباطی ندارد. هیچ رابطه ای بین " انکار ( عدم پذیرش)" به عنوان یک سبک مقابله ای و بینش یا اضطراب رخ نمی دهد. نتیجه گیری: یافته های ما نشان می دهد که اطلاع از بیماری و مسائل مربوطه، در اسکیزوفرنی با اضطراب بیشتر همراه است. بهرحال، این بررسی، یک توضیح انکار روانشناختی ساده را برای این رابطه پشتیبانی نمی کند، زیرا روابط پیچیده ای بین ابعاد مختلف بینش و سبک های مقابله ای پدیدار می شود. رابطه منفی بین " باز تفسیر مثبت و رشد" و اضطراب پیشنهاد می کند که بکارگیری این سبک می تواند منجر به برچسب گذاری – مجدد علائم و نشانه ها از طریقی با اضطراب کمتر، گردد.سبک های کناره گیری و انزوا از مقابله، به نظر می رسد که مفید نیستند. مداخلات روانشناختی باید با هدف افزایش مقابله فعال تر، از جمله بحث در مورد مسئله سلامت فکری با دیگران، باشد.
نوع فایل : ترجمه
خلاصه ای از آنچه که رشته های روانشناسی شخصیت و رشد برای ارائه همدیگر در دهه گذشته داشته اند، فراهم شده است که در یازده بخش در این مسئله خاص گنجانده شده است. قوت ها و فرصت ها برای پیشرفت بیشتر رشته شناسایی می شود که شامل توسعه صنعت (ویژگی) عمومی با مدل های صنعت ناهنجار، استفاده از روش های جایگزین برای بررسی شخصیت و بکارگیری روش های پیکربندی برای توضیح صفات در افراد، است که فراتر از رویکردها ی بسیار سنتی فرد – محور است.
نوع فایل : ترجمه
اگر چه فرا- آنالیزها نشان می دهد که ویژگی های شخصیتی پنج عامل شخصیت کارآفرینی ، قصد تجاری، خلاقیت و موفقیت را پیش بینی می کند (برانداشتاتر ، 2011). آنها نشان می دهند که ویژگی های شخصیتی محدود همچون نوآوری ها، این نتایج را بهتر از ویژگی های گسترده از جمله وجدان و برون یابی، پیش بینی می کنند (راچ و فرس ، 2007). مطالعه کنونی تحقیقات قبلی را برای آزمودن رابطه پنج عامل بزرگ و یک طیف وسیع از نتیج کارآآفرینانه ( برای مثال تاسیس سازمان های خیریه ، سازمان دهی رویدادها و تغییر فعالیت های سازمانی) را توسعه می دهد. بعلاوه، این مطالعه اعتبار اندازه گیری محدود شخصیت کارآفرینی را نسبت به پنج عامل شخصیت کارآفرینی ، برقرار می کند ( متا، آهمتوگلو، لوتنر و چامورو- پرمیویک ، 2011). هر دو سبک، پنج عامل شخصیت کارآفرینی و META به طور چشمگیری اشکال مختلف موفقیت کارآفرینی را پیش بینی می کند، اما به نظر می رسد که META بسیار سازگارتر است. این امر پیشنهاد می کند که ویژگی های شخصیتی محدود اعتبار فزاینده ای را در پیش بینی موفقیت کاآفرینی از طریق پنج عامل شخصیت کارآفرینی دارا هستند. دلایل نظری و کاربردی بحث می شود.
نوع فایل : ترجمه
پرسشنامه خلق و خو و شخصیت (T&P) ابزار انعطاف پذیری برای بررسی سبک ها در افسردگی است. برای بررسی پایایی و روایی آن، یک نمونه از 399 بیمار سرپایی بررسی شد. آنالیز فاکتور تاییدی (CFA) برای آزمایش هفت مدل سازمان یافته سلسله مراتبی انجام شد. اعتبار ساختار سلسله مراتبی با استفاده از همبستگی های بین امتیازات فاکتور مشاهده شده برای هر مدل بررسی شد. اعتبار خارجی با استفاده از مدل های معادله ساختاری برای کیفیت زندگی (QOL) و شدت افسردگی (DEP) انجام شد. سازگاری داخلی برای تمام هفت مدل بالا بود. CFA برازش خوب مناسب را برای مدل ها از دو تا چهار فاکتور نشان می دهد. همبستگی های میان فاکتورها ازتمام مدل ها از سازه سازمان یافته سلسله مراتبی ، به جزء برای کمال گرایی که در حیطه سازه درون گرایی نیست، را پشتیبانی می کند. همبستگی ها در میان فاکتورهای T&P و QOL و DEP روابط مورد انتظار را با سبک های شخصیت انعطاف پذیر که کیفیت زندگی را کاهش می دهند و سطوح افسردگی حالت را افزایش می دهند، را نشان می دهد، در حالیکه سبک های شخصیت دچار اختلال، همبستگی های معکوسی را نشان می دهد. T&P پایایی بالا و روایی سازه را برای بیماران افسرده برزیلی نشان می دهد که نتایج مطالعات اصلی را تکرار و بسط می دهد. T&P یک ابزار انعطاف پذیر برای بررسی شخصیت در بیماران افسرده است و بیشتر می تواند ناهمگونی وسیع آن را رفع کند.
نوع فایل : ترجمه
مقیاس درگیری شغلی-دانشجو (OES-S)- یک اندازه گیری 9 – آیتمی از درگیری شغلی در دانشجویان دانشگاه توسعه پیدا کرد و شواهد اعتبرسنجی اولیه ارائه شده است. با استفاده از دو نمونه از دانشجویان دانشگاه، تحلیل های عاملی اکتشافی و تائیدی، تک بعدی بودن اندازه گیری را پشتیبانی کردند. اعتبارسنجی معیار از طریق پیش بینی OES-S از (a) هویت شغلی (b) رضایت از رشته های دانشگاهی (c) دستاوردها در توسعه شغلی (d) دستاوردها در شایستگی شغلی و (e) دستاوردها در تحصیلات عمومی، پشتیبانی شده است. دلالت های عملیف نظریه و تحقیقات آتی بحث شده است.
نوع فایل : ترجمه
پس زمینه: در مواجهه با وضعیت های مشکل، برخی از افراد نمی توانند مقاومت کنند و تسلیم می شوند، در حالیکه برخی از افراد که "انعطاف پذیر" نامیده می شوند مقاومت می کنند و مشکلات خود را حل می کنند. اهداف: این مطالعه یک پژوهش نیمه-تجربی با پیش آزمون و پس-آزمون است که برای بررسی اثربخشی آموزش مولفه های تصمیم گیری مجدد درمانی بر افزایش انعطاف پذیری در میان دانش آموزان دختر تهرانی، انجام شده است. بیماران و روش ها: شرکت کنندگان این مطالعه از 20 دانش آموزان پایه سوم با امتیازات پائین در CD-RISC تشکیل شده است که با نمونه گیری تصادفی و انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه تجربی و آزمایشی 10 نفری تقسیم شدند. جلسات تصمیم گیری مجدد درمانی برای گروه تجربی اجرا کردید و گروه کنترل (شاهد) هیچ گونه مداخله ای را دریافت نکرد. ما از مقیاس انعطاف پذیری دانور و داویدسون یا CD-RISC (2003) استفاده کردیم. پایایی (آلفا کرون باخ) و ساختار تحلیلی عاملی مقیاس ارزیابی شده است. نتایج: پایایی بدست آمده 85/0 بود. نتایج تفاوت معناداری را بین گروه کنترل و گروه آزمایشی نشان نداد (P < 0.01). آموزش تصمیم گیری مجدد درمانی، انعطاف پذیری را در میان دانش آموزان افزایش داده است. نتیجه گیری: تصمیم گیری مجدد درمانی، به افراد برای شناسایی پیام های منفی والدینی و اتخاذ تصمیم های جدید کمک می کند. ما می توانیم انتظار داشته باشیم که این آموزش انعطاف پذیری را در میان دانش آموزان بهبود می بخشد.
نوع فایل : ترجمه
خانواده درمانی برای بیماری های روان تنی در ژاپن انجام شده است. مطابق با داده های آماری و پرونده های محکم از خانواده درمانی برای بیماران روان تنی و خانواده، رویکرد می تواند ارزیابی شود و بسیار مؤثر باشد.