نتایج جستجو برای عبارت :
نوع فایل : ترجمه
در این مطالعه، آنالیز شکست شافت محرکه آسانسور به صورت دقیق آنالیز می شود. شکست در شیار خار شافت رخ داده است. ویژگی های ریزساختاری، مکانیکی و شیمیایی شافت تعیین می شود. پس از بررسی ظاهری سطح شکست، نتیجه گیری شده است که شکست ناشی از خستگی کشش-خمشی رخ داده است. ترک خستگی در لبه شیار خار آغاز شده است. با در نظر گرفتن آسانسور و سیستم های محرکه، نیروها و گشتاورهایی که بر روی شافت عمل می کنند، تعیین می شوند. تنش هایی که در سطح خستگی رخ می دهد محاسبه می گردد. آنالیز تنش با استفاده از روش المان محدود (FEM) انجام می شود و نتایج با مقادیر محاسبه شده مقایسه می گردد. آنالیز سیکل خستگی شافت تخمین زده شده است. دلیل شکست بررسی و نتیجه گیری شده است که شکستگی به علت طراحی ناقص یا تولید شیار خار (شعاع پایین انجنا در گوشه شیار خار، که سبب اثر شکاف بالا می شود) است. در نتیجه اثر تغییر در شعاع انحنا بر روی توزیع تنش با استفاده از FFM توضیح داده شده است و باید دقت شود که از وقوع شکست مشابه اجتناب شود.