نتایج جستجو برای عبارت :
نوع فایل : ترجمه
یک مدل معادله سرعت وابسته به – زمان، دو – بعدی (در فضا) از یک اسیلاتور لیزر رنگینه ای پالسی با پمپ – معکوس، که تغییر شدت پمپ معکوس را در حضور تابش لیزر رنگینه ای حفره درونی جای می دهد، برای درک و پیش بینی رفتار زمانی آن پیشنهاد می شود. مدل پالس های خروجی را حاصل می دهد که به خوبی با نتایج تجربی با استفاده از رنگ های ردامین G6 و قرمز کتیون، سازگاری دارد. شکل، دامنه و محل زمانی پالس شبیه سازی شده در پالس پمپ، به طور چشمگیری در دامنه تویننگ هر رنگ متغییر است که به مقادیر افزایش و اتلاف نسبی، بستگی دارد.
نوع فایل : ترجمه
مقاله¬ی پیش¬رو یک روش ماتریس مولر جهت شبیه¬سازی سمت و مسیر بیضوی پرتو پروب در یک تقویت-کننده¬ی نوری نیمه¬هادی حجیم تنش-کرنشی (SOA) را در طرحواره¬ی متداول پمپ-پروب ارائه می¬دهد. مکانیسم¬های فیزیکی برای تغییرات سمت قطبش و زاویه¬ی هاگسانی پروب از توزیع¬های بسیار غیریکنواخت چگالی حامل¬ها در ناحیه¬ی فعال در حضور یک پرتو شدید پمپ نشأت می¬گیرد. به سبب عدم یکنواختی در چگالی حامل¬ها، ضریب شکست مؤثر تجربه¬شده توسط مدهای الکتریک عرضی (TE) و مغناطیس عرضی (TM) پروب متفاوتند. این منجر به شیفت فاز بین مدهای TE و TM پروب در خروج از SOA می¬شود. شبیه¬سازی¬های توزیع¬های حامل¬ها در طول حفره در سطوح مختلف پمپ-پرتو با استفاده از معادلات سرعت چندقسمتی که چگالی غیریکنواخت طولی حامل¬ها را به¬حساب می¬آورند نشان داده¬شده¬است. بهره¬ی نوری از طریق تقریب باند سهموی در نظر گرفته¬شده¬است. اثرات بازترکیب خودبه¬خودی و تلفات وابسته به حامل¬ها در عملکرد تقویت¬کننده نیز در مقاله آمده¬است. فرمالیسم ماتریس مولر جهت پیش¬بینی متغیرهای جهت و زاویه¬ی هاگسانی استفاده¬شده¬است، این پیچیدگی شبیه¬سازی¬ها را در مقایسه با فرمالیسم ماتریس جونز به¬مقدار فراوان کاهش می¬دهد. به سبب این واقعیت که طی فرآیند تنظیم نوری، پارامترهای استوکس عملاً در کره¬ی پوانکاره قابل اندازه¬گیری هستند و بردار استوکس پروب ورودی می¬تواند توسط یک کنترل¬گر قطبش تنظیم شده و توسط یک آنالیزور قطبش پایش شود، روش پیشنهادی برای بررسی¬های تجربی نیز سودمند است. بر اساس این خواص غیرخطی ناشی از حامل¬ها در SOA ها، یک گیت منطقی نوری AND با نسبت خاموشی بزرگ¬تر از 14 دسی¬بل و فاکتور Q بزرگ¬تر از 25 در نرخ بیت 2.5 گیگابایت بر ثانیه ارائه شده-است.
نوع فایل : ترجمه
مدلی از چرخش قطبش غیرخطی در تقویت¬کننده¬های نوری نیمه¬هادی حجیم تنش-کرنشی ارائه شده¬است. این مدل از مدل تقویت¬کننده¬های نوری نیمه¬هادی دارای باند عریض در حالت پایدار جهت تعیین تراکم حامل¬های تقویت¬کننده و بهره¬ی وابسته به قطبش استفاده می¬کند. توزیع تراکم حامل¬ها نیز به¬خودی خود در تعیین اختلاف فاز میان مؤلفه¬های TE و TM سیگنال پروپ CW تقویت¬شده در حضور پمپ انتشار معکوس کاربرد دارد. قطبش موجبر فعال وابسته به تفاوت ضریب شکست مؤثر با استفاده از روش مارکاتیلی تعیین می¬شود، حامل¬های ناشی از تغییرات ضریب شکست نیز با استفاده از مدل دقیق ساختاری باند ماده محاسبه می¬شود. ماتریس مولر SOA که به¬شکل ضرب یک تضعیف¬کننده¬ی دوگانه و یک شیفت¬دهنده¬ی فاز مدل می¬شود، جهت پیش¬بینی بردار استوکس سیگنال تقویت¬شده کاربرد دارد. این اجازه¬ی مقایسه¬ای ساده با نتایج آزمایشگاهی را می¬دهد چراکه بردار استوکس را می¬توان به¬سهولت با استفاده از آنالیزور قطبش اندازه-گرفت. این مدل به¬منظور پیش¬بینی چرخش قطبش یک سیگنال پروپ در اثر پمپ انتشار معکوس استفاده می¬شود. همچنین مدل یادشده را می¬توان در طراحی عملکردهای پردازش سیگنال تمام نوری همچون مبدل طول¬موج و قطعات منطقی نوری که از اثرات چرخش قطبش تقویت¬کننده¬ی نوری نیمه¬هادی استفاده می¬کنند، به کار گرفت.
نوع فایل : ترجمه
یک مدل عددی حالت ماندگار باند عریض یک تقویت¬کننده¬ی نوری نیمه¬هادی InGaAsP حجیم تنش-کرنشی تعریف شده¬است. یک الگوریتم عددی کارآمد مدل حالت مانگار و الگوریتم استخراج پارامترها مبتنی بر روش لونبرگ-مارکوارت نیز تعریف شده¬است. تکنیک استخراج پارامترها به¬منظور تعیین ضریب بازترکیب اوگر ماده، طول عمر درون باندی مرثر، کرنش متوسط و کسر مولار آرسنیک در ناحیه¬ی فعال به¬کار رفته¬است. شبیه¬سازی¬ها و مقایسه با نتایج تجربی بیانگر دقت و تطبیق¬پذیری مدل هستند.
نوع فایل : ترجمه
با افزایش استفاده از سیستم های الکترونیک قدرت و بارهای غیرخطی متغیر با زمان در صنعت، هارمونیک های نیروی ایجاد شده/ هارمونیک های داخلی، منجر به آلودگی جدی خط- نیرو شده است. معلوم شده است کیفیت منبع نیرو که هارمونیک ها را تشدید می کند، اثرات منفی بر تجهیزات سیستم نیرو همچون مبدلها، بانک های خازنی، ماشین چرخش، اسکنر، پرینتر، تلویزیون و رله های حفاظتی دارد. این مبدل ها و موتورها، ممکن است افزایش اتلافو گرمایش بیش از اندازه را تجربه کنند. ولتاژ و جریان های هارمونیک در سیستم نیروی الکتریکی، نتیجه بارهای الکتریکی غیر خطی است. این اتلاف های مرتبط با هارمونیک، بازدهی سیستم را کاهش می دهند که سبب گرمای بیش از اندازه دستگاه و افزایش هزینه های نیرو و تهویه هوا می شوند. بنابراین، کاهش هارمونیک¬ها برای آنالیز کیفیت منبع نیرو، مطلوب در نظر گرفته می شود. طراحی فیلتر دیجیتالی، تکنیک هایی برای بهبود کیفیت نیرو در تحویل نیروی الکتریکی به مشتری هستند. فیلتر دیجیتالی، روش موثری است که عمدتاً برای حذف هارمونیک ها در کاربردهای پردازش سیگنال AC، استفاده می شود. در این کار، یک فیلتر FIR/IIR دیجیتالی برروی میکروکنترلر PIC18C452 برای حذف هارمونیک های سیگنال HZ60/50 پیاده سازی شده است. فیلترهای دیجیتالی برای حذف هارمونیک ها در سیگنال های با فرکانس پایین، بعلاوه فرکانس بالا کارآمد هستند. این پروژه، ارزیابی طراحی فیلتر دیجیتال و تحلیل هارمونیک سیستم را ارائه می کند.
نوع فایل : ترجمه
فیلتر نیروی هیبریدی انحرافی به طور گسترده ای برای حذف هارمونیک و جبران نیروی واکنشی برای بارهای خطی/ غیر خطی و بهبود فاکتور نیروی ورودی استفاده می شود. فیلتر نیروی هیبرید به عنوان راه حل عملی جهت حل مسائل کیفیت نیروی الکتریکی (EOQ) استفاده می شود. فیلتر هیبریدی از یک فیلتر نیروی فعال منحرف کننده (SAPF) و فیلترهای غیرفعال تشکیل شده است. فیلتر نیروی فعال منحرف کننده در فرکانس سوئیچینگ بسیار پایین عملیات انجام می دهد. بنابراین، بازده تبدیل بالایی را ارائه می کند. عملیات ترکیبی فیلتر نیروی فعال منحرف کننده و فیلتر غیرفعال، انحراف هارمونیک کل (THD) جریان منبع را که باید در حدود مجازی باشد که توسط نمایندگی های مقرراتی مختلف تنظیم شده است، یعنی THD=<5%، را تضمین کند و فاکتور نیروی منبع؛ نزدیک واحد است. اثر بخشی فیلتر هیبریدی براساس نتایج شبیه سازی وسیع که با نرم افزار MATLAB/Simulink و Sim Power System انجام شده است، تائید شده است.
نوع فایل : ترجمه
این مقاله، روش جدیدی مبتنی بر تحلیل هزینه- سود برای برآورد اندازه بهینه سیستم ذخیره انرژی در ریز شبکه (MG) را ارائه می کند. مسئله تعهد واحد با ذخیره چرخشی برای MG در این روش در نظر گرفته شده است. تکنیک های سری های زمانی و شبکه عصبی با خوراک- روبه جلو ، به ترتیب برای پیش بینی سرعت باد و تابش های خورشیدی و پیش بینی خطاها در این مقاله مورد ملاحظه قرار گرفته است. دو مدل ریاضیاتی برای حالت های اتصال جزیره ای و شبکه ای MG بنا نهاده شده است. مسئله اصلی، به صورت مسئله عدد صحیح خطی مختلط (MLIP) فرمول سازی شده است که در AMPL (زبان مدل سازی برای برنامه نویسی ریاضیاتی) حل شده است. اثر بخشی روش، بر مبنای مطالعات موردی که در آن رتبه بندی های ذخیره انرژی سیستم بهینه برای MG های با اتصال جزیره ای و شبکه ای تعیین شده است، اعتبار سنجی شده است. نتایج کمی نشان می دهد که اندازه بهینه BESS وجود دارد و در این مقاله برای MG ها با اتصال شبکه ای و جزیره ای متفاوت است.